Donorlijst

2020中国新年育华中文学校募捐者名单

姓名 Naam 金额 Bedrag( )
Nikki 的家长 伍拾 50, –
黄舒舒 (陈孔楠,陈孔熙的家长) 伍拾 50, –
Ronald Severijns 伍拾 50, –
黄舒曼 (Bella Cheung, Emma Cheung的家长) 伍拾 50, –
Jacques de Waal 伍拾 50, –
施丽君 贰佰 200, –
Jayden 的家长 伍拾 50, –
张淼淼的家长 伍拾 50, –
黄舒怡的家长 伍拾 50, –
周小意,周月游的家长 壹佰 100, –
胡灵宙的家长 伍拾 50, –
Vivien & Maximilian Shao 的家长 伍拾 50, –
Wan Ting Hu 伍拾 50, –
没留姓名的家长 贰拾伍 25, –
Roy Snijder 壹佰 100, –
总金额 Totaal 玖佰柒拾伍整  975, –

注明:

此次募捐活动, 育华中文学校财务处接受捐款总金额为佰柒拾伍欧元, 捐助者姓名不分先后.

再次感各位学校的大力支持和帮助!